Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

aleksandrawadolowska:

“I do miłości nikogo nie zmusisz, do tego by przy Tobie usiadł i złapał Cię wtedy za rękę. Do obecności nikogo zmusić nie można, jeśli ktoś chce to zawsze znajdzie czas na to byc być i to pokazać.”

— 9/04/17

Reposted fromdivi divi
6972 1a79
Reposted fromdivi divi
0551 ae4c 500
Reposted fromPoranny Poranny viadivi divi
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
7497 899a 500
Reposted fromdecouvrir decouvrir
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viadecouvrir decouvrir

November 23 2017

Ludzie mówią że nie mam powodu się smucić , ale oni nie poczuli tego co przeżyłem , i nie poczuli tego jak ja to czułem
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
3132 d008
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3135 4f5e 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Kiedyś, opowiem ci jak Cię kochałam. Nie uwierzysz.
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamisza misza
Reposted fromibalpangi ibalpangi viamisza misza
5102 90e8 500
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamisza misza
6170 1925

sadboydreams:

Standard.

Reposted fromshitsuri shitsuri viamisza misza
Reposted fromNanaya Nanaya viamisza misza
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamisza misza
3795 4773
Reposted frompadmasam padmasam viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl